czwartek, 22 marca 2012

Obywatelski Projekt UstawySTOP obłudzie i hipokryzji! Obywatelski projekt przedstawiam do dyskusji.
Jak powiedział sir Winston Churchill:"demokracja to jeden z najgorszych ustrojów, ale dotychczas nie wymyślono lepszego". Czy wypowiadając swoją opinię miał na myśli przykłady „demokracji” z poniższych zdjęć?

  
Czy też może jednak jeszcze bardziej irytowała go obłuda demokratycznych polityków, który świadomi znaczenia wyborów każdego obywatela zabiegać muszą o jego głos. Każdy głos zaczyna nabierać znaczenia bo każdy składa się naWIĘKSZOŚC bez której nie ma przywileju rządzenia. Dlatego w trakcie każdejkampanii ( zauważyliście, że to określenie rodem z wojskowości?!!!)  trwa niespotykany ani wcześniej ani później festiwal czy też może nawet dobitniej CYRK nadskakiwania hipokrytów vel polityków do życzeń zwykłych ludzi. Cyklicznie raz na 4 lata WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, CUDA hurtowo ogłaszane, „kiełbasa wyborcza” rozdawana na prawo i lewo.
Za każdym jednak razem po wielkich emocjach wieczoru wyborczego kończącego „święto demokracji” czyli dzień wyborczy nachodzi moment prawdy…KAC! Politycy jeszcze się uśmiechają ale już coraz bardziej milkną, a zwykły człowiek już wie, że znowu dał się…oszukać, a przecież tym razem miało być inaczej, miało być przecież tak pięknie.

Wyszukałem w guglu i chciałem zamieścic kilka multimediów dotyczących obietnic obecnie rządzącej PO, a w szczególności wypowiedzi p. Donalda Tuska. Postanowiłem nie zamieszczać ich do tej notki, gdyż nie chcę aby włączyła się Tobie jakąś plemienna aka partyjna solidarność i abyś w przypływie sprzeciwu czy też zaprzeczenia WYPARŁ tę uniwersalną prawdę, którą opisałem powyżej. Tutaj nie chodzi o tego czy innego polityka, a o cały OBŁUDNY system!
Dlatego też właśnie teraz kiedy nie ma na horyzoncie żadnych wyborów chcę zapalić w Tobie czy też przyciągnąć Twoją uwagę do Obywatelskiego Projektu Ustawy dotyczącej „obietnic wyborczych”. Podesłał go do mnie Paweł Nogal udzielający się w niezalenatelewizja.pl z prośbą o rozpropagowanie i informację, że dziś tj. 22 marca o godz.19.45 ma na falach ich eteru dyskutowany ma być właśnie ten projekt.

Przedstawiam go Wam wszystkim do dyskusji, proszę o Wasze opinie i uwagi. Proszę także propagujcie wśród znajomych tę koncepcję. Myślę, że nam wszystkim ukrócenie patologii wyjdzie tylko na zdrowie!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USTAWA
z dnia ____________________ r.
o odpowiedzialności przedstawicieli za złożone obietnice wyborcze


zastrzeżenie główne:uchwalenie ustawy wymaga zmiany Konstytucji RP poprzez wykreślenieart.105 ustęp 1 : Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.


Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady i zakres odpowiedzialności przedstawicieli wybranych w toku wyborów powszechnych na szczeblu krajowym oraz lokalnym za realizację złożonych obietnic wyborczych.

Art. 2. Przepisy Ustawy stosuje się do przedstawicieli, którzy uzyskali mandatposła do Parlamentu Europejskiego 1, posła na Sejm RP, senatora RP, członka Rady Gminy, Miasta i Dzielnicy, członka Rady Powiatu, członka Sejmiku Wojewódzkiego, a także Prezydenta RP, prezydentów miast, burmistrzów i sołtysów gmin  – „Przedstawiciele”.
Art. 3. Przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio w zakresie w niej określonym do partii politycznych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, których przedstawiciel lub przedstawiciele uzyskali mandat, o którym mowa w art.2 powyżej .
Art. 4. Przedstawiciel, a także wspierające w kampanii wyborczej Przedstawiciela organizacje wymienione w art.3, na zasadach wskazanych w Ustawie ponoszą odpowiedzialność za złożone obietnice w toku kampanii wyborczej. Granice odpowiedzialności Przedstawiciela i wskazanych organizacji  wyznaczają akty najwyższej staranności dokonywanie w toku pełnienia mandatu, które zmierzać powinny do realizacji złożonych obietnic wyborczych.
Art. 5. Niniejsza Ustawa określa relacje pomiędzy Przedstawicielem, a wyborcą jako specyficzny rodzaj umowy społecznej o cywilnoprawnym charakterze łączącym przedstawiciela i wyborców poprzez:
1)    złożone i zarejestrowane w trybie Ustawy obietnice wyborcze,
2)    najwyższe akty staranności Przedstawiciela zmierzające bezpośrednio do zrealizowania złożonych obietnic wyborczych,
3)    stan majątkowy oraz stan psychiczny oraz emocjonalny wyborcy związany z realizacją złożonych obietnic wyborczych przez Przedstawiciela.

Rozdział 2
Centralny Rejestr Obietnic Wyborczych
Art. 6. 1.Tworzy się Centralny Rejestr Obietnic Wyborczych (CROW).
2. CROW działa jako wydzielona jednostka organizacyjna przy Państwowej Komisji Wyborczej na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej2.
3. CROW tworzy oraz zarządza swoją odrębną platformą internetową ze zgłoszonymi obietnicami na trzy miesiące przed wyborami lokalnymi oraz krajowymi oraz w tym okresie publikuje raz na 7 dni Publikator Obietnic Wyborczych.
4. Rejestracja obietnicy obejmuję co najmniej jej treść (nie więcej jak 100 słów w jednej obietnicy) oraz miejsce złożenia rozumiane także jako adres witryny internetowej - jeśli jest możliwa identyfikacja osobowa administratora tego medium.

Art. 7. 1. Obietnice wyborcze zgłasza się w CROW, najpóźniej do 48 godzin przed terminem wyborów, w formie pisemnej lub poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany na platformie internetowej CROW.
2. Każdy obywatel RP bez względu na płeć, wiek czy jakiekolwiek inne ograniczenia ma prawo do zgłoszenia do rejestracji w CROW złożonej obietnicy wyborczej z podaniem źródła pochodzenia obietnicy.
3. CROW odrzuca wniosek rejestracji obietnicy złożony przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych wyłącznie w sytuacji braku jakiegokolwiek dowodu umożliwiającego weryfikację okoliczności faktycznej w postaci złożonej obietnicy.
4. CROW odrzuca wniosek rejestracji obietnicy złożony przez inną osobę, jeśli do wniosku nie został dołączony dowód złożenia obietnicy w prasie, radiu i telewizji, w tym także w internetowych mediach jeśli jest możliwa identyfikacja osobowa administratora tego medium.
5. Odwołanie od odrzucenia wniosku przysługuje wyłącznie osobie wskazanej w art.7 ust.3 powyżej i jest rozpatrywane w trybie protestu wyborczego3.

Art. 8. Przez obietnicę wyborczą rozumie się złożone podczas kampanii wyborczej oświadczenie o konkretnej treści przez kandydata w wyborach i/lub partie polityczną/organizacje społeczną. Można żądać zamieszczenia obietnicy w CROW wyłącznie w dosłownym brzmieniu złożonym przez osobę i/lub popierającą go partię/organizację społeczną.

Art. 9.  Kandydatowi startującemu w wyborach oraz partii politycznej/organizacji społecznej przysługuje prawo zgłoszenia do CROW sprzeciwu odnośnie zarejestrowanej obietnicy. Treść sprzeciwu powinna być ograniczona do oświadczenia:
1)    nie złożyłem/am/złożyliśmy takiej obietnicy lub
2)     wycofuję/wycofujemy złożoną obietnicę.
Art. 10.1.Sprzeciw złożony prawidłowo publikuje się razem z zarejestrowaną obietnicą, której dotyczy wraz z podaniem podmiotu składającego sprzeciw.
Art.10.2.Sprzeciw składa się na piśmie w terminie 7 dni od rejestracji nie później jak 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów. Sprzeciw złożony z uchybieniem terminu CROW odrzuca odmawiając jego publikacji. Odwołanie od tej decyzji jest rozpatrywane w trybie protestu wyborczego4.
Rozdział 3
Odpowiedzialność 
        Art.11.Odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Ustawy za niedotrzymanie obietnicy wyborczej ponosi Przedstawiciel oraz stowarzyszenie, partia polityczna/organizacja społeczna, która bądź złożyła taką obietnicę bądź popierała przedstawiciela, który złożył obietnicę w wyborach. Odpowiedzialność Przedstawiciela oraz partii politycznej/organizacji społecznej może być solidarna. Skuteczne zgłoszenie sprzeciwu w trybie przewidzianym Ustawą, wyłącza odpowiedzialność cywilnoprawną Przedstawiciela wynikającą z Ustawy.
       
Rozdział 4
Szkoda wyborcza oraz krzywda wyborcza

            Art.12.1Szkoda wyborcza obejmuje uszczerbek w majątku oraz w sferze praw i obowiązków  poszkodowanego obywatela RP, powstały w wyniku niedotrzymania przez Przedstawiciela obietnicy wyborczej.
            Art.12.2 Stopień przyczynienia poszkodowanego do rozmiaru szkody jest brany pod uwagę w miarkowaniu odpowiedzialności Przedstawiciela, przy czym okoliczność iż złożona obietnica jest w oczywisty sposób niemożliwa do realizacji czy też mało prawdopodobna nie stanowi okoliczności miarkującej odpowiedzialność Przedstawiciela z uwagi jego na obowiązek dochowania aktów najwyższej staranności przy składaniu i dołożeniu wysiłków w celu realizacji obietnic wyborczych.
            Art.13. Krzywda wyborcza obejmuje uszczerbek na zdrowiu, w tym uzasadnione okolicznościami sprawy poczucie okłamania (krzywda moralna), pokrzywdzonego obywatela RP w wyniku niedotrzymania przez Przedstawiciela obietnicy wyborczej.
            Art.14.1.Odpowiedzialność odszkodowawcza  wynikająca z Ustawy jest nieograniczona.
            Art.14.2 . Odpowiedzialność z tytułu zadośćuczynienia za spowodowaną krzywdę wyborczą jest ograniczona do wysokości otrzymanych przez Przedstawiciela środków publicznych w czasie od dnia złożenia obietnicy do czasu zakończenia wykonywania mandatu Przedstawiciela.
            Art.14.3. Stosownie do okoliczności sprawy, zadośćuczynienie może obejmować obowiązek zapłaty kwoty pieniężnej także na rzecz wskazanej organizacji społecznej.

           
                                                           Przepisy końcowe

            Art.15.1.Powództwa oparte na przepisach Ustawy wytacza się przed rzeczowo właściwy sąd powszechny miejscowo właściwy według miejsca zamieszkania Przedstawiciela lub siedziby organu z którym związane jest wykonywanie mandatu Przedstawiciela.

            Art.15.2. W uzasadnionych przypadkach, gdy uczestnictwo w sporach sądowych wytoczonych na podstawie przepisów Ustawy, w istotny sposób zakłócałoby Przedstawicielowi wykonywanie obowiązków związanych z mandatem wyborczym, Przedstawiciel może żądać ustanowienia obrońcy/pełnomocnik procesowego z urzędu na koszt Skarbu Państwa.

            Art.16. Ustawa wchodzi w życie z dniem_______________________________________przypisy:
 1. wymaga analizy pod kątem zgodności z przepisami UE
 2. wydaje się to być najtańsze i najłatwiejsze do wdrożenia
 3. wymaga zmiany/uzupełnienia rozdz.10 Ustawy Kodeks wyborczy
 4. jw.

7 komentarzy:

 1. Ciekawe ale raczej wątpię by któryś z rządzących sam sobie takiego pata ukręcił.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. rób swoje i dziel się tą "ciekawością" z innymi- to jest dużo i na prawdę wystarczy

   procedowanie decyzyjne jesr wbrew pozorom dużo prostsze
   mianowicie należy przekonać większość, że nic nie ma sensu poza
   utartymi ścieżkami tzw. demokracji
   lub przekonac drobny procent populacji (jaki - tu już są różne badania od 0,05 do 2%),że warto z determinacją myśleć w pożądanym kierunku, a ta myśl wygrąży dla siebie ścieżkę w tzw. uzgodnionej rzeczywistości

   pozdrawiam
   konserwa70

   Usuń
 2. Nie warto reformować tego systemu, bo to niewiele da, a zajmie mnóstwo czasu, który jest bezcenny. Warto natomiast ten system zmienić (lub obalić.-)

  Optymalny system polityczno-gospodarczo-społeczny powinien opierac się na:
  - powszechnym systemie wyborczym
  - wybory powinny być dokonywane w sposób jak najbardziej powszechny Wybierać powinno się wszystkich szefów administracyjnych, tj prokuratorów okręgowych, przewodniczących sędziów, komendantów policji, dyrektorów szkół itd.
  - wybory powinny być permanentne i przeprowadzane na zasadach "liquid democracy". Oznacza to, że owszem wybieramy przedstawicieli wczesniej zgłoszonych przez partie, organizacje, koscioły i grupy obywateli, ale upoważniamy ich tylko do głosowania w naszym imieniu z siłą głosów, którą zebrali w wyborach (http://partiapiratów.pl/2012/01/31/liquid-democracy-lekarstwo-na-arogancje-wladzy-w-demokracjach/) Swój wybór obywatel zawsze może wycofać i przekazać swój głos komuś innemu, w tym wraz z grupą obywateli zgłosić nowego przedstawiciela
  - każda decyzja dotyczaca budżatu, zmiany budżetu, sprzedaży własnosci publicznej, poręczenia majatkowego, pozyczek, emisji obligacji, zakupu dóbr trwałych i nieruchomości itd musiała by byc poddana pod głosowanie
  - administracja słuzyłaby li tylko do realizacji decyzji podjetej przez obywateli lub wynikających ze stanowionego przez nich prawa
  - wspólne dla całego kraju powinny być tylko ściśle określone sprawy, np wojsko, policja państwowa, szkoły wyższe, podatki pośrednie, główne drogi i szlaki komunikacyjne itd natomiast wszystko inne powinno być decydowane lokanie na poziomie powiatów, województw lub porozumień tych jednostek lokalnych.

  Parafrazując Kuronia i Michnika - palmy komitety i zakładajmy własne.-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hans, wszystko pięknie i pointa jakże na czasie:)

   1. ale spójrz tutaj co postulujesz: "Swój wybór obywatel zawsze może wycofać i przekazać swój głos komuś innemu".

   obawiam się, że wtedy dopiero byłaby "kiełbasa wyborcza".

   2. jak to wprowadzić w życie?

   Pozdro!

   Usuń
 3. Mala uwaga: nie 'soltysow gmin' tylko 'wojtow gmin'.
  Soltys jest najwazniejszy w solectwie (czyli w uproszczeniu we wsi, ale sa pewne wyjatki).
  Wojt jet najwazniejszy w gminie.
  Pozdro,
  TomaszWL

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dzięki TWL
   pierwsza kompetentna uwaga!

   pozdro
   konserwa

   Usuń
 4. Taki doniosły temat a komentow brak

  OdpowiedzUsuń